Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 151.308 163.576
Tekuća sredstva 1.626.936 1.614.668
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19.261 12.773
Kratkoročna razgraničenja 1.604.981 1.599.201
Bilansna aktiva 1.778.244 1.778.244
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 286.576 286.576
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.778.244 1.778.244
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.778.244 1.778.244
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -5.780 -87.045
Amortizacija 0 0
EBIT -5.780 -87.045
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -5.780 -87.045
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -5.780 -87.045
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 22.677 146.600
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.189 137.039
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 6.488 9.561
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 22.677 146.600
Ukupni odlivi gotovine 16.189 137.039
Neto priliv (odliv) gotovine 6.488 9.561
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.773 3.212
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 19.261 12.773

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDRN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0076
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -52,7715
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 305.019
Prinos na aktivu (ROA) -0,33%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod