Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDRN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 163.576 1.125.921
Tekuća sredstva 15.467 2.694
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12.773
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.599.201 672.812
Poslovna aktiva 1.778.244 1.801.427
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.125.921
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.778.244 1.801.427
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.778.244 1.801.427
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -87.045 -3.533
Amortizacija 0 0
EBIT -87.045 -3.533
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -87.045 -3.533
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -87.045 -3.533
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 146.600 321
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 133.827 3.533
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 12.773 -3.212
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 146.600 321
Ukupni odlivi gotovine 133.827 3.533
Neto priliv (odliv) gotovine 12.773 -3.212
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.212
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 12.773

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDRN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1142
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,5042
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 305.019
Prinos na aktivu (ROA) -4,86%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 23.600