Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 68.654.997 70.727.942
Tekuća sredstva 2.177.437 2.395.139
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12.071 15.500
Kratkoročna razgraničenja 120.857 168.605
Bilansna aktiva 70.840.583 73.126.568
Pasiva
Kapital 12.774.646 12.188.937
Osnovni kapital 10.009.225 10.009.225
Rezerve 1.000.923 1.000.923
Revalorizacione rezerve 985.925 985.925
Neraspoređeni dobitak 778.573 1.803.475
Rezervisanja 44.029 50.744
Dugoročne obaveze 5.966.832 4.168.653
Kratkoročne obaveze 9.761.461 13.385.966
Kratkoročna razgraničenja 1.107.686 1.107.686
Bilansna pasiva 70.840.583 73.126.568
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 8.217.034 8.125.965
EBITDA 3.089.589 1.221.644
Amortizacija 2.082.140 1.818.846
EBIT 1.007.449 -597.202
Rashodi kamata 315.590 958.068
Dobitak prije poreza 691.859 -1.555.270
Porezi iz dobitka 106.150 55.341
Neto dobitak 585.709 -1.610.611
Prosječan broj zaposlenih 247,00 267,00
Prihod po zaposlenom 33.267,34 30.434,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.812.123 10.300.806
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.112.952 9.065.171
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.699.171 1.235.635
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.787 3.848
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 13.090 32.355
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -9.303 -28.507
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 629.245
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.693.297 1.954.022
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.693.297 -1.324.777
Ukupni prilivi gotovine 10.815.910 10.933.899
Ukupni odlivi gotovine 10.819.339 11.051.548
Neto priliv (odliv) gotovine -3.429 -117.649
Gotovina na početku obračunskog perioda 15.500 133.149
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 12.071 15.500

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKBJ-R-A]

P/S 0,3654
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0585
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,1267
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2763
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2351
Tržišna kapitalizacija 3.002.768
Prinos na aktivu (ROA) 0,81%
Prinos na kapital (ROE) 4,69%
Neto marža 7,13%
EBITDA marža 37,60%
Ukupan prihod 10.268.354