Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 66.637.322 68.654.997
Tekuća sredstva 2.423.823 2.177.437
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.362 12.071
Kratkoročna razgraničenja 234.066 120.857
Bilansna aktiva 69.072.394 70.840.583
Pasiva
Kapital 13.378.614 12.774.646
Osnovni kapital 10.009.225 10.009.225
Rezerve 1.000.923 1.000.923
Revalorizacione rezerve 985.925 985.925
Neraspoređeni dobitak 1.382.541 778.573
Rezervisanja 55.737 44.029
Dugoročne obaveze 4.669.899 5.966.832
Kratkoročne obaveze 9.711.850 9.761.461
Kratkoročna razgraničenja 1.106.355 1.107.686
Bilansna pasiva 69.072.394 70.840.583
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 8.574.018 8.217.034
EBITDA 3.093.334 3.089.589
Amortizacija 2.028.491 2.082.140
EBIT 1.064.843 1.007.449
Rashodi kamata 348.500 315.590
Dobitak prije poreza 716.343 691.859
Porezi iz dobitka 112.375 106.150
Neto dobitak 603.968 585.709
Prosječan broj zaposlenih 236,00 247,00
Prihod po zaposlenom 36.330,58 33.267,34
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.743.111 10.812.123
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.191.958 9.112.952
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.551.153 1.699.171
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 25.393 3.787
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 12.677 13.090
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 12.716 -9.303
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 40.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.605.578 1.693.297
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.565.578 -1.693.297
Ukupni prilivi gotovine 10.808.504 10.815.910
Ukupni odlivi gotovine 10.810.213 10.819.339
Neto priliv (odliv) gotovine -1.709 -3.429
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.071 15.500
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.362 12.071

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [VKBJ-R-A]

P/S 0,3502
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0603
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,9717
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3366
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2244
Tržišna kapitalizacija 3.002.768
Prinos na aktivu (ROA) 0,86%
Prinos na kapital (ROE) 4,62%
Neto marža 7,04%
EBITDA marža 36,08%
Ukupan prihod 10.692.131
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.