Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.772.490 2.677.150
Tekuća sredstva 6.696.574 6.359.154
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 56.457 52.234
Kratkoročna razgraničenja 204.806 159.002
Bilansna aktiva 9.469.064 9.036.304
Pasiva
Kapital 3.522.314 2.955.648
Osnovni kapital 1.702.118 1.702.118
Rezerve 61.226 29.556
Revalorizacione rezerve 27.000 29.000
Neraspoređeni dobitak 1.731.970 1.194.974
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.946.750 6.080.656
Kratkoročna razgraničenja 195.978 156.822
Bilansna pasiva 9.469.064 9.036.304
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 8.671.750 7.219.980
EBITDA 1.051.623 999.512
Amortizacija 457.902 359.361
EBIT 593.721 640.151
Rashodi kamata 10.904 6.751
Dobitak prije poreza 582.817 633.400
Porezi iz dobitka 14.151 0
Neto dobitak 568.666 633.400
Prosječan broj zaposlenih 30,00 26,00
Prihod po zaposlenom 289.058,33 277.691,54
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.494.704 6.756.535
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.490.481 6.781.673
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.223 -25.138
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 10.494.704 6.756.535
Ukupni odlivi gotovine 10.490.481 6.781.673
Neto priliv (odliv) gotovine 4.223 -25.138
Gotovina na početku obračunskog perioda 52.234 77.372
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 56.457 52.234

Skraćeni finansijski pokazatelji [VRBS-R-A]

P/S 0,0157
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,3341
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,2395
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,0694
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0387
Tržišna kapitalizacija 136.169
Prinos na aktivu (ROA) 6,15%
Prinos na kapital (ROE) 17,56%
Neto marža 6,56%
EBITDA marža 12,13%
Ukupan prihod 8.950.097