Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 130.085 134.044
Tekuća sredstva 4.354 4.152
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 207 477
Kratkoročna razgraničenja 121 121
Bilansna aktiva 134.439 138.196
Pasiva
Kapital 134.032 137.575
Osnovni kapital 133.487 133.487
Rezerve 4.003 4.003
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 13.422 13.422
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 407 621
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 134.439 138.196
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 415 1.623
Amortizacija 3.958 3.959
EBIT -3.543 -2.336
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -3.543 -2.336
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -3.543 -2.336
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.580 4.550
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.850 5.423
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -270 -873
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.580 4.550
Ukupni odlivi gotovine 4.850 5.423
Neto priliv (odliv) gotovine -270 -873
Gotovina na početku obračunskog perioda 477 1.350
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 207 477

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSCL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0291
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,8656
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1020
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1815
Tržišna kapitalizacija 24.325
Prinos na aktivu (ROA) -2,60%
Prinos na kapital (ROE) -2,61%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 4.319