Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSDE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 328.606 328.606
Tekuća sredstva 44.528 43.669
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 172 1.364
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 373.134 372.275
Pasiva
Kapital 222.375 247.239
Osnovni kapital 414.333 414.333
Rezerve 1.718 1.718
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 18.102 18.102
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 150.759 125.036
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 373.134 372.275
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 35.436 37.016
EBITDA -24.851 471
Amortizacija 0 0
EBIT -24.851 471
Rashodi kamata 13 23
Dobitak prije poreza -24.864 448
Porezi iz dobitka 0 45
Neto dobitak -24.864 403
Prosječan broj zaposlenih 5,00 5,00
Prihod po zaposlenom 7.087,20 7.403,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 49.720 50.759
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 50.912 47.788
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.192 2.971
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.718
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -1.718
Ukupni prilivi gotovine 49.720 50.759
Ukupni odlivi gotovine 50.912 49.506
Neto priliv (odliv) gotovine -1.192 1.253
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.364 111
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 172 1.364

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSDE-R-A]

P/S 1,5294
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0872
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,1796
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7796
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2437
Tržišna kapitalizacija 54.194
Prinos na aktivu (ROA) -6,67%
Prinos na kapital (ROE) -10,59%
Neto marža -70,17%
EBITDA marža -70,13%
Ukupan prihod 35.714