Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 328.606 328.606
Tekuća sredstva 38.748 44.528
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.981 172
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 367.354 373.134
Pasiva
Kapital 182.705 222.375
Osnovni kapital 414.333 414.333
Rezerve 1.718 1.718
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 18.102 18.102
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 184.649 150.759
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 367.354 373.134
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 27.270 35.436
EBITDA -39.612 -24.851
Amortizacija 0 0
EBIT -39.612 -24.851
Rashodi kamata 58 13
Dobitak prije poreza -39.670 -24.864
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -39.670 -24.864
Prosječan broj zaposlenih 5,00 5,00
Prihod po zaposlenom 5.454,00 7.087,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 43.162 49.720
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 41.353 50.912
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.809 -1.192
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 43.162 49.720
Ukupni odlivi gotovine 41.353 50.912
Neto priliv (odliv) gotovine 1.809 -1.192
Gotovina na početku obračunskog perioda 172 1.364
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.981 172

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSDE-R-A]

P/S 1,9873
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1391
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,3661
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6405
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2966
Tržišna kapitalizacija 54.194
Prinos na aktivu (ROA) -10,71%
Prinos na kapital (ROE) -19,59%
Neto marža -145,47%
EBITDA marža -145,26%
Ukupan prihod 29.164