Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSLA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 276.988 292.518
Tekuća sredstva 8.925 7.046
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.100 483
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 285.913 299.564
Pasiva
Kapital 137.388 165.544
Osnovni kapital 411.558 411.558
Rezerve 50.591 50.591
Revalorizacione rezerve 25.620 25.620
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 148.525 134.020
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 285.913 299.564
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 79.710 74.180
EBITDA -12.168 -23.308
Amortizacija 11.009 11.023
EBIT -23.177 -34.331
Rashodi kamata 458 180
Dobitak prije poreza -23.635 -34.511
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -23.635 -34.511
Prosječan broj zaposlenih 5,00 5,00
Prihod po zaposlenom 15.942,00 14.836,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 88.241 89.902
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 87.624 89.667
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 617 235
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 88.241 89.902
Ukupni odlivi gotovine 87.624 89.667
Neto priliv (odliv) gotovine 617 235
Gotovina na početku obračunskog perioda 483 248
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.100 483

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSLA-R-A]

P/S 1,1359
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0574
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,8309
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3338
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6590
Tržišna kapitalizacija 90.543
Prinos na aktivu (ROA) -8,07%
Prinos na kapital (ROE) -15,60%
Neto marža -29,65%
EBITDA marža -15,27%
Ukupan prihod 81.674