Veterinarska stanica a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSTB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 200.210 193.562
Tekuća sredstva 103.105 42.373
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 577 1.681
Aktivna vremenska razgraničenja 21
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 303.336 235.935
Pasiva
Kapital 193.079 188.292
Osnovni kapital 203.725 199.091
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 343 190
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 69.577
Kratkoročne obaveze 40.680 47.643
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 303.336 235.935
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 54.981 59.459
EBITDA 4.753 10.581
Amortizacija 0 7.366
EBIT 4.753 3.215
Rashodi kamata 4.583 3.004
Dobitak prije poreza 170 211
Porezi iz dobitka 17 21
Neto dobitak 153 190
Prosječan broj zaposlenih 5,00 6,00
Prihod po zaposlenom 10.996,20 9.909,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSTB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0009
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1966
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,06%
Prinos na kapital (ROE) 0,08%
Neto marža 0,28%
EBITDA marža 8,64%
Ukupan prihod 85.493