Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 156.946 154.396
Tekuća sredstva 80.738 92.893
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 44.853 64.190
Kratkoročna razgraničenja 2.723 2.440
Bilansna aktiva 237.684 247.289
Pasiva
Kapital 170.164 212.952
Osnovni kapital 212.793 212.793
Rezerve 4.125 4.125
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 71.302 71.302
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 67.520 34.337
Kratkoročna razgraničenja 387
Bilansna pasiva 237.684 247.289
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 414.477 365.994
EBITDA -28.838 -3.111
Amortizacija 13.950 13.951
EBIT -42.788 -17.062
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -42.788 -17.062
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -42.788 -17.062
Prosječan broj zaposlenih 10,00 9,00
Prihod po zaposlenom 41.447,70 40.666,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 511.063 471.845
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 530.400 481.640
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -19.337 -9.795
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 511.063 471.845
Ukupni odlivi gotovine 530.400 481.640
Neto priliv (odliv) gotovine -19.337 -9.795
Gotovina na početku obračunskog perioda 64.190 73.985
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 44.853 64.190

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSTS-R-A]

P/S 0,5134
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2011
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,9732
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7997
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,2505
Tržišna kapitalizacija 212.793
Prinos na aktivu (ROA) -17,65%
Prinos na kapital (ROE) -22,34%
Neto marža -10,32%
EBITDA marža -6,96%
Ukupan prihod 466.532