Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 145.662 156.946
Tekuća sredstva 68.185 80.738
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 39.714 44.853
Kratkoročna razgraničenja 2.723 2.723
Bilansna aktiva 213.847 237.684
Pasiva
Kapital 155.134 170.164
Osnovni kapital 212.793 212.793
Rezerve 4.125 4.125
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 71.302 71.302
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 58.713 67.520
Kratkoročna razgraničenja 387 387
Bilansna pasiva 213.847 237.684
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 450.391 414.477
EBITDA -3.746 -28.838
Amortizacija 11.284 13.950
EBIT -15.030 -42.788
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -15.030 -42.788
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -15.030 -42.788
Prosječan broj zaposlenih 10,00 10,00
Prihod po zaposlenom 45.039,10 41.447,70
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 611.695 511.063
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 616.834 530.400
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -5.139 -19.337
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 611.695 511.063
Ukupni odlivi gotovine 616.834 530.400
Neto priliv (odliv) gotovine -5.139 -19.337
Gotovina na početku obračunskog perioda 44.853 64.190
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 39.714 44.853

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSTS-R-A]

P/S 0,4725
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0706
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -14,1579
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7290
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,3717
Tržišna kapitalizacija 212.793
Prinos na aktivu (ROA) -6,66%
Prinos na kapital (ROE) -9,24%
Neto marža -3,34%
EBITDA marža -0,83%
Ukupan prihod 494.738