Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva 702.578
Tekuća sredstva 1.501.924 844.987
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.930 3.638
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.501.924 1.547.565
Pasiva
Kapital 37.172 73.017
Osnovni kapital 382.666 382.666
Rezerve
Revalorizacione rezerve 279.402 279.402
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.464.752 1.474.548
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.501.924 1.547.565
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 36.369 165.567
EBITDA -27.340 -109.830
Amortizacija 0 60.344
EBIT -27.340 -170.174
Rashodi kamata 8.505 14.647
Dobitak prije poreza -35.845 -184.821
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -35.845 -184.821
Prosječan broj zaposlenih 29,00 45,00
Prihod po zaposlenom 1.254,10 3.679,27
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZLTB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0937
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0971
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -2,35%
Prinos na kapital (ROE) -65,06%
Neto marža -98,56%
EBITDA marža -75,17%
Ukupan prihod 77.103