Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZTR9-R-B

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 6.195.308 6.410.214
Tekuća sredstva 59.692 57.324
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.759 1.010
Aktivna vremenska razgraničenja 3.890 53
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.255.000 6.467.538
Pasiva
Kapital 4.362.580 4.456.850
Osnovni kapital 4.151.091 4.151.091
Rezerve
Revalorizacione rezerve 2.326.980 2.326.980
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 180.833 220.833
Kratkoročne obaveze 1.711.587 1.789.855
Pasivna vremenska razgraničenja 3.890 300
Poslovna pasiva 6.255.000 6.467.538
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 747 2.712
EBITDA 101.546 -393.145
Amortizacija 195.663 197.696
EBIT -94.117 -590.841
Rashodi kamata 153 145
Dobitak prije poreza -94.270 -590.986
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -94.270 -590.986
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 249,00 904,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 263.795 172.721
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 207.151 272.516
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 56.644 -99.795
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 70.000 4.122.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 74.000 3.958.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -4.000 164.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 42.895 71.598
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -42.895 -71.598
Ukupni prilivi gotovine 333.795 4.294.721
Ukupni odlivi gotovine 324.046 4.302.114
Neto priliv (odliv) gotovine 9.749 -7.393
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.010 8.403
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.759 1.010

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZTR9-R-B]

P/S 633,0777
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0897
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,0165
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,1512
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1084
Tržišna kapitalizacija 472.909
Prinos na aktivu (ROA) -1,48%
Prinos na kapital (ROE) -2,14%
Neto marža -12.619,81%
EBITDA marža 13.593,84%
Ukupan prihod 295.048