Podaci o emitentu

Adresa Ramići bb
78 000 Banja Luka
Telefon / Faks +387 51 394 113/+387 51 394 111
Web www.fratello-trade.com
Email info@fratello-trade.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 62 9 71 2,91 4,99 7,90
5%-10% 1 2 3 5,82 18,71 24,54
10%-25% 0 1 1 0,00 10,75 10,75
> 25% 1 0 1 56,81 0,00 56,81
UKUPNO 64 12 76 65,54 34,46 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DERAJIĆ MARIO 56,80875156,808751
MATZKA ALFRED 10,75175710,751757
WODAK MARTIN 9,3565309,356530
PENCA MATEJ 9,3565309,356530
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 5,8238645,823864
MAM-H DRUŠTVO ZA SAVJETOVANJE DOO LJUBLJANA 2,2720662,272066
GA, GOSPODINJSKI APARATI D.D. 1,1358571,135857
CONGELADOS CORBELA SL 1,1326801,132680
ĐEKIĆ DANIELA 0,6987960,698796
AVDIĆ AMIR 0,2842910,284291

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata