Dokumenti

Pravila Banjalučke berze a.d. Banjaluka broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012. godine usvojio je Upravni odbor Banjalučke berze. Na ova Pravila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je saglasnost broj 01-UP-051-2882/12 od 27.12.2012. godine.

Pravila tržišta novca Banjalučke berze broj 01-UO-718/13 od 04.10.2013. godine usvojio je Upravni odbor Banjalučke berze. Na ova Pravila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je saglasnot broj 01-UP-53-2158-2/13 od 08.11.2013. godine.

Pravila Banjalučke berze a.d. Banjaluka broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012. godine usvojio je Upravni odbor Banjalučke berze. Na ova Pravila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je saglasnost broj 01-UP-051-2882/12 od 27.12.2012. godine.