Dokumenti

Direktor Banjalučke berze je 28.01.2013. godine donio Uputstvo za podržavaoce likvidnosti, broj: 03-28/13. Uputstvo je objavljeno dana 28.01.2013. godine. Uputstvo stupa na snagu dana 05.02.2013. godine.

Na osnovu člana 141. stav 1. alineje 1. Pravila Banjalučke berze broj 01-UО-756/12 od 16.11.2012. godine i 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine, direktor berze donio je dana 23.2.2015. godine Uputstvo za trgovanje broj 03-80/15. Uputstvo stupa na snagu dana 03.03.2015. godine.

Na osnovu člana 141. stav 1. alineje 4. Pravila Banjalučke berze broj 01-УО-756/12 od 16.11.2012. godine i 01-УО-537/14 od 05.09.2014. godine, direktor Berze donio je dana 23.02.2015. godine Priručnik za trgovanje broj 03-81/15. Priručnik stupa na snagu dana 03.03.2015. godine.