Tekući seminari

Seminar Osnovni kurs za investitore  In-house (gostujući seminar)  Specijalistički seminari
Opšte informacije Kurs je namijenjen svim zainteresovanim koji nemaju prethodno stečena praktična znanja o funkcionisanju tržišta kapitala. Seminar je namjenjen kompanijama/institucijama (privatna preduzeća, akcionarska društva, banke, osiguravajuća društva, agencije, udruženja, opštine, gradovi i dr.) koje žele da u svojim prostorijama edukuju upravu i zaposlene o funkcionisanju tržišta kapitala Seminar je namijenjen svim zainteresovanim pojedincima i institucijama (privatna preduzeća, akcionarska društva, banke, osiguravajuća društva, agencije, udruženja, opštine, gradovi i dr.) koji žele da unaprijede svoja znanja iz specifićnih oblasti vezanih za funkcinisanje tržišta kapitala
Organizatori Banjalučka berza i Privredna komora RS Banjalučka berza Banjalučka berza i Privredna komora RS
Predavači Predavači na seminaru su zaposleni na Banjalučkoj berzi Predavači na seminaru su zaposleni na Banjalučkoj berzi i ostali eminentni predavači iz institucija tržišta kapitala. Predavači na seminaru su zaposleni na Banjalučkoj berzi i ostali eminentni predavači iz institucija tržišta kapitala.
Mjesto Privredna komora Republike Srpske, Đure Daničića 1/2, Banja Luka Na lokaciji koju odredi kompanija/ institucija. Privredna komora Republike Srpske, Đure Daničića 1/2, Banja Luka
Termini održavanja Seminar će biti organizovan u sljedećim terminima:
12.02.2010. (u slučaju nedovoljnog broja polaznika 12.03.2010.)
12.03.2010. (u slučaju nedovoljnog broja polaznika 09.04.2010.)
U dogovoru sa kompanijon/ institucijom. Seminari će se održavati po potrebi i iskazanom interesu na osnovu javnog poziva za učešće na seminaru. Poziv za  seminar će se obavezno objavljivati na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com
Trajanje Jednodnevni seminar. Jednodnevni seminar. Jednodnevni seminar.
Teme Institucije tržišta kapitala
• Pojam tržišta kapitala;
• Institucije tržišta kapitala-vrste institucija (Berza, Komisija za HOV, Centralni registar HOV)
• Uloga institucija na tržištu kapitala.
Teme se određuju dogovorom na osnovu zahtjeva kompanije/institucije (mogu da uključe teme osnovnog kursa za investitore ili teme specijalističkih kurseva). • IPO (prikupljanje kapitala na berzi);
• Obveznice (zaduživanje na tržištu kapitala);
• Korporativno upravljanje;
• Odnosi sa investitorima.
  Trgovanje na Banjalučkoj berzi
• Vrste naloga;
• Metode trgovanja;
• Praćenje trgovanja u realnom vremenu.
   
  Hartije od vrijednosti
• Akcije (prava, cijene, pokazatelji, prinosi);
• Obveznice (prava, cijene, prinosi);
• Fondovi (motivi, cijene, pokazatelji, prinosi).
   
  Objavljivanje informacija
• korporativno upravljanje;
• objavljivanje informacija o poslovanju preduzeća;
• uticaj informacija na kretanje cijena akcija;
• odnosi sa investitorima.
   
Prijava Prijave možete izvršiti u Privrednoj komori RS
Kontakt osoba: Željka Jović,
Telefon: (+387 51) 222 986
e-mail: zeljkaj@komorars.ba
Rok za podnošenje prijave je 5 dana prije početka seminara.
Banjalučkoj berzi
Kontakt osoba: Nebojša Vuković
Telefon: (+387 51) 326 041
e-mail: nebojsa.vukovic@blberza.com
Rok: najkasnije 15 dana prije planiranog datuma održavanja seminara
Banjalučkoj berzi
Kontakt osoba: Nebojša Vuković
Telefon: (+387 51) 326 041
e-mail: nebojsa.vukovic@blberza.com
Rok: najkasnije 15 dana prije planiranog datuma održavanja seminara
Cijena • 100 KM po učesniku,
• 40% popust za predstavnike društava listiranih na službenom berzanskom tržištu Banjalučke berze,
• 40% popust za predstavnike preduzeća članica Privredne komore RS,
• 40% popust za studente
• od 1.000 do 1.200 KM u zavisnosti od mjesta održavanja seminara (akcionarska društva listirana na službenmom berzanskom tržištu imaju pravo na popust od 40 %) • 150 KM po učesniku,
• 30% popust za predstavnike društava listiranih na službenom berzanskom tržištu Banjalučke berze,
• 30% popust za predstavnike preduzeća članica Privredne komore RS,
• 30% popust za studente