Banjalučka berza nagrađuje najbolje diplomske radove

Diplomski radovi 

Konkurs za nagrađivanje najboljih radova iz oblasti finansija u 2013. godini se nalazi u prilogu. Rok za dostavljanje radova je produžen do 31.03.2014. godine.

Diplomski radovi

16.10.2012. godine:

Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju nagrade za 2011. i 2012. godinu (abecednim redom):

1. Boriša Stevanović, Upravljanje rizikom kamatnog portfolia banke, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

2. Dario Piknjač, Politika dividende i uticaj odluke o raspodjeli dividende na cijene akcija, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci.

3. Ivan Stojanović, Modeliranje strategije portfelja, Ekonomski fakultet Mostar, Sveučilište u Mostaru.

 

Zbog nedovoljnog broja pristiglih diplomskih radova, rok za dostavljanje radova se pomjera do 30.09.2012. godine. U razmatranje će biti uzeti radovi koji su odbranjeni od 10.12.2010. do 30.09.2012. godine.

Zbog nedovoljnog broja pristiglih diplomskih radova, rok za dostavljanje radova se pomjera do 30.04.2012. godine. U razmatranje će biti uzeti radovi koji su odbranjeni od 10.12.2010. do 30.04.2012. godine.

U 2011. godini Banjalučka berza će nagraditi tri najbolja diplomska rada sa po 300 KM. Rok za dostavljanje radova je 10.12.2011. godine. U razmatranje će biti uzeti radovi koji su odbranjeni od 10.12.2010. do 10.12.2011. godine.

 

27.12.2010. godine:

Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju prve tri nagrada za 2010. godinu (abecednim redom):

 1. Branko Kremenović, Uloga i značaj obveznica kao izvora dugoročnog finansiranja, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banja Luke
 2. Jelena Hrnić, Bilansiranje finansijskih sredstava u skladu sa MSFI, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banja Luke
 3. Nataša Bošković, Analiza poslovanja "Telekoma Srpske" a.d. Banja Luka, Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, iz Bijeljine

29.12.2009. godine:
Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju prve nagrade za 2009. godinu (abecednim redom):

 1. Danijel Panić, Reforma sistema penzijskog osiguranja u Švedskoj i projekcije kretanja njegovih bitnih elemenata, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banje Luke
 2. Ivana Vasić, Analiza obveznica, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banje Luke
 3. Vesna Jeftić, Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrednovanje u skladu sa MRS 39, Fakultet za ekonomiju i menadžment, Slobomir P univerzitet; iz Bijeljine

25.12.2008.godine:
Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju prve nagrade za 2008. godinu (abecednim redom):

 1. Dragana Todorović,  Plasman sredstava osiguranja života, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu; iz Bijeljine
 2. Dragoslav Pajić,  Optimizacija portfolija hartija od vrijednosti, Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banja Luke
 3. Nikola Savić, Tehnička analiza valutnog tržišta (FOREX), Ekonomski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; iz Banja Luke

30.06.2008. godine:
Zbog malog broja diplomskih radova koji su u periodu od 1. januara do 30.juna 2008. godine dostavljeni Banjalučkoj berzi, odgađa se dodjela nagrada za najbolje diplomske radove do 19.12.2008.godine. Pravo učešća će imati svi studenti koji do 19.12.2008. godine dostave diplomske radove.


Banjalučka berza svaka tri mjeseca (u zadnjoj sedmici marta, juna, septembra i decembra) nagrađuje tri najbolja diplomska rada iz oblastifinansijskih tržišta po 500KM.

2.jul 2007. godine:
Zbog malog broja diplomskih radova koji su u periodu od 1. aprila do 30.juna 2007. godine dostavljeni Banjalučkoj berzi, odgađa se dodjela nagrada za najbolje diplomske radove do 21.12.2007.godine. Pravo učešća će imati svi studenti koji do 21.12.2007. godine dostave diplomske radove. Zbog odgađanja dodjela nagrada za najbolje diplomske radove, Banjalučka berza će i u 2008. godini nagrađivati najbolje diplomske radove dva puta u godini ((u zadnjoj sedmici juna i decembra).
Obavještavamo studente Elektrotehničkog fakulteta da će Banjalučka berza u narednom periodu posebnu pažnju obratiti na diplomske radove iz oblasti komunikacijskih protokola koji se koriste u finansijskim institucijama (FIX standard protokol, Fast protokol standard, itd)

27. decembar 2007.godine:
Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedećih šest diplomsih radova zaslužuju prve nagrade za drugo polugodište 2007. godine (abecednim redom):

 1. Ana Kovačević,  Upravljanje portfoliom sa fiksnim prinosom, Ekonomski fakultet Beograd,  Foča
 2. Biljana Gojković, Računovodstvo finansijskih instrumenata, Ekonomski fakultet Beograd, Doboj
 3. Branimir Moćić, Međunarodni portfolio hartija od vrijednosti, Ekonomski fakultet Beograd, Doboj
 4. Darija Čupić, Hedž fondovi na finansijskim tržištima, Ekonomski fakultet Banja Luka, Banja Luka
 5. Marina Gržić, Determinante razvoja i principi funkcioniranja tržišta kapitala u BiH, Ekonomski fakultet Mostar, Travnik
 6. Tatjana Vrhovac, Tehnička analiza vrijednosti akcija, Ekonomski fakultet Banja Luka, Banja Luka

2.april 2007.godine:
Stručna komisija Banjalučke berze je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju prve nagrade za prvi kvartal 2007. godine (abecednim redom):

 1. Goran Petrović, Vrednovanje finansijskih instrumenata, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo-Pale, Doboj
 2. Gordana Drobnjak, Privatizacija i privatizacioni investicioni fondovi Ekonomski fakultet Beograd, Banja Luka
 3. Jelena Bučevac, Efikasnost finansijskih tržišta, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo-Pale, Istočno Sarajevo

Pravo učešća imaju studenti svih fakulteta u Bosni iHercegovini i državljani BiH koji studiraju u inostranstvu, a koji dostave diplomski rad iz oblasti finansijskih tržišta na jednom od jezika BiH ili na engleskom jeziku.
Uz diplomski rad dostaviti i popunjen obrazac Banjalučke berze za prijavu.
Diplomske radove slati poštom ili donijeti lično na adresu:

Banjalučka berza hartija od vrijednosti ad Banja Luka
(sa naznakom: diplomski rad)
Ulica Petra Kočića bb,
78000 Banja Luka

i dostaviti u elektronskoj verziji na e-mail: diplomski@blberza.com
Imena dobitnika nagrada će biti objavljena na internet stranici Banjalučke berze.

Edukacija iz oblasti finansijskog tržišta

Finansijsko tržište je organizovano mjesto i prostor na komese nude i traže finansijska sredstva i na kome se u zavisnosti od ponude itražnje formira cijena. Emisija i trgovina hartijama od vrijednosti nafinansijskom tržištu se odvija na način i pod uslovima utvrđenim zakonskim ipodzakonskim aktima.
Trenutno je u institucijama finansijskog tržišta Republike Srpske zaposleno oko 200, uglavnom mladih i obrazovanih ljudi. Institucije finansijskog tržišta u kojima je u proteklih nekoliko godina zaposlenje dobioveliki broj diplomiranih ekonomista, diplomiranih pravnika, inženjera elektrotehnike, itd su:

 • Banjalučka berza hartija od vrijednosti,
 • Komisija za hartije od vrijednosti RS,
 • Centralni registar hartija od vrijednosti,
 • Članovi Banjalučke berze (banke i brokerske kuće),
 • društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondovima,
 • emitenti hartija od vrijednosti (preduzeća, banke, osiguravajuće kuće, itd).

U narednom periodu se može očekivati otvaranje novih radnihmjesta u postojećim institucijama finansijskog tržišta, u društvima zaupravljanje investicionim fondovima po osnovu Zakona o investicionim fondovimakoji je donesen u septembru 2006. godine, zatim u društvima za upravljanje kojiće upravljati penzionim fondovima nakon donošenja zakona koji regulišu privatne penzione fondove, a moguće je i otvaranje novih brokerskih kuća koje ćeposlovati na tržištu kapitala RS.

Takođe se očekuje da će sve veći broj preduzeća, osiguravajućih kuća i drugih pravnih subjekata zapošljavati investicione menadžere ianalitičare kako bi višak likvidnih sredstava investirali u hartije odvrijednosti na domaćem i inostranom finansijskom tržištu.

Veće šanse da ostvare uspješnu karijeru na tržištu kapitala imaju diplomirani ekonomisti, pravnici, inženjeri itd. koji u toku studija steknu veći nivo znanja iz oblasti tržišta kapitala i steknu teorijska i praktična znanja iz oblasti koje izučavaju.
Jedna od karakteristika tržišta kapitala Republike Srpskejeste da najveći broj zaposlenih čine mladi ljudi kojima je posao u navedenim institucijama bilo prvo zaposlenje i sigurno je to jedan od razloga što tržište kapitala važi za jedan od najuređenijih društvenih segmenata RS.

S toga se nadamo da je nagrada koju dodjeljuje Banjalučka berza za najbolje diplomske radove dodatni podsticaj za izučavanje finansijskih tržišta za sve studente koji svoju budućnost žele da grade u institucijama tržišta kapitala.

Teme za diplomske radove su moguće iz sljedećih oblasti:

 • Tržište kapitala;
 • Tržište novca;
 • Uloga institucija finansijskih tržišta na trištu novca i kapitala (investicioni fondovi, brokersko – dilerske kuće, berze, klirinške kuće, komisije za hartije od vrijednosti, osiguravajuće kuće, banke itd.);
 • Finansijski instrumenti (akcije, obveznice, kratkoročne HOV, finansijski derivati, itd);
 • Primarno tržište hartija od vrijednosti;
 • Sekundarno tržište hartija od vrijednosti;
 • Berzanski indeksi i prosjeci;
 • Korporativno upravljanje;
 • Prava akcionara;
 • Prava i obaveze članova uprave akcionarskih društava;
 • Informacioni sistemi u vezi sa finansijskim tržištima;
 • Komunikacijski protokoli koji se koriste u finansijskim institucijama (FIX standard protokol, Fast protokol standard, itd)
 • Ostale teme iz oblasti finansijskih tržišta.

Prednost pri izboru najboljih diplomskih radova imaju radovi sa praktičnom vrijednošću koji sadrže analizu postojećeg stanja i analizu mogućnosti unapređenja iz oblasti koja se obrađuje u diplomskom radu.

Predlažemo studentima da pri izradi diplomskih radova koriste uputstvo za izradu stručnih i naučnih radova u izdanju Ekonomskog fakulteta Banja Luka.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Banjalučku berzu na e-mail: diplomski@blberza.com

 


Prilog: