Podaci o emitentu


Japra a.d. Novi Grad

Adresa MIĆE ŠURLANA 22
79220 NOVI GRAD
Telefon052/751-066
Faks052/751-954
Web
Email
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja JAPR-L1
JAPR-R-A

Deset najvećih akcionara

Datum: 12.10.2017.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 12.10.2017.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 821 8 829 17,32 0,02 17,34
5%-10% 1 1 2 7,22 5,72 12,94
10%-25% 2 0 2 39,89 0,00 39,89
> 25% 1 0 1 29,83 0,00 29,83
UKUPNO 825 9 834 94,25 5,75 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Potpodručje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Dražen Rujević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Plavšić predsjednik
Milutin Došen član
Mladen Čorokalo član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]