Podaci o emitentu


Prijedorputevi a.d. Prijedor

Adresa 27 JUNA 17
79101 PRIJEDOR
Telefon052 233 117
Faks052 233 917
Web www.fortisgroup.ba
Email pdput@teol.net
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja PDPT-L1
PDPT-R-A

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.10.2018.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ČOROKALO DRAGAN 78,91542278,915422
MG MIND DOO 13,09877813,098778
HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE 0,6525380,652538
ŠTUKELJ BOJAN 0,1571260,157126
MATIJAŠ LAZO 0,1180260,118026
TALIĆ SEAD 0,1169750,116975
RODIĆ JELA 0,0985820,098582
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,0937250,093725
MEŠIĆ HALIDA 0,0936490,093649
MILINKOVIĆ ŽARKO 0,0911820,091182

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.10.2018.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 485 43 528 7,06 0,93 7,99
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 13,10 0,00 13,10
> 25% 1 0 1 78,92 0,00 78,92
UKUPNO 487 43 530 99,07 0,93 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Potpodručje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]