Krajina GP a.d. Banja Luka saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Krajina GP a.d. Banja Luka

Saziva se XXV redovna Skupština akcionara GP «Krajina» a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 30.06.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 12 časova, u Upravnoj zgradi GP «Krajina» a.d. Banja Luka, Trg srpskih junaka broj 4.
Upravni odbor za Skupštinu akcionara utvrđuje sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje,
2. Razmatranje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa XXIV redovne Skupštine akcionara GP «Krajina» a.d. Banja Luka od 30.06.2021.godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odlukȃ o usvajanju:
a) Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2021. godinu,
b) Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2021. godinu,
v) Finansijskih izvještaja GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2021. godinu,
g) Izvještaja o poslovanju GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2021. godinu,
d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja GP «Krajina» a.d. B. Luka za 2021. god.
đ) Konsolidovanog godišnjeg izvještaja GP «Krajina» a.d. B. Luka za 2021. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2021. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2022. i 2023. godinu.

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi, zakazuje se ponovna za dan 30.06.2022. godine, sa početkom u 14 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 20.06.2022. godine.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva GP «Krajina» a.d. Banja Luka, Trg srpskih junaka br.4. radnim danom od 09 do 13 časova i na sajtu Banjalučke berze.

 

UPRAVNI ODBOR

 


Prilog:
izdr obrazac.doc   63 KB - Latinica

Prečice: KRJN