1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka

SAZIVA

XX redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka koja će se održati u upravi Društva dana 30.06.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 15,00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela skupštine(imenovanje zapisničara,imenovanje dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,imenovanje komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2021. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2021. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2021.godinu
6. Razmatranje i usvajanje pokrića gubitka iz 2021.godine

NAPOMENA:
Pravo odlučivanja u Skupštini imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici koji raspolažu sa akcijama Društva. Princip jedna akcija jedan glas. Akcionari sa materijalima koji će biti predmet predloženog dnevnog reda mogu se upoznati svakim radnim danom u upravi AD «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka u periodu od 9,00 do 14,00 časova. U slučaju nepostojanja kvoruma za održavanje Skupštine, ponovljena Skupština akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 16,00 časova.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: MJDR