Komunalac Modriča a.d. Modriča saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac Modriča a.d. Modriča

A.D. „KOMUNALAC-MODRIČA"
M O D R I Č A

Broj:02/1-11/22.
Datum:26.05./2022.

Na osnovu člana 27. Statuta A.D. „Komunalac-Modriča" Modriča, Upravni odbor ovog
društva na svojoj sjednici održanoj dana 26.05.2022. godine, d o n o s i


O D L U K U
o sazivanju XXIV sjednice Skupštine akcionara

Saziva se XXIV (redovna) sjednica Skupštine akcionara za dan:30.06.2022. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama ovog društva u Modriči, Trg Jovana Raškovića 12. U slučaju da se sjednica ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati za 7 dana u istom terminu.


Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći:

D N E V N I  R E D

1. Izbor radnih tijela za XXIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXIII sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje:

a) Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu,
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,
c)Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu,
d) Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog
izvještaja za 2021. godinu,
e) Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu.

4. Odluka o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja
Društva za 2022godinu.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jovanović Dušan

 

 

 

 Prečice: KMMD