Projekt a.d. Banja Luka saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 29. Statuta «Projekt» a.d. Banjaluka, Upravni odbor «Projekt» a.d. Banjaluka, na sjednici održanoj dana 25.05.2022. godinedonio

ODLUKU

o sazivanju XXII redovne Skupštine akcionara koja će se održati dana 30.06.2021. godine, u prostorijama «Projekt» a.d. Banja Luka, Veselina Masleše sa početkom u 10,00 časova, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Izbor radnih tijela (predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara, akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članova Komisije za glasanje)
2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje.
3. Usvajanje Zapisnika sa XXI sjednice Skupštine akcionara „Projekt" a.d. Banjaluka
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Projekt" a.d. Banjaluka za 2021. godinu
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Finansijskog izvještaja i
b) Izvještaja o poslovanju „Projekt" a.d. Banjaluka za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2021. godinu

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi, zakazuje se ponovna za 30.06.2021. godine sa početkom u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva „Projekt" a.d. Banjaluka radnim danom od 9,00-13,00 časova.


Upravni odbor

 Prečice: PROJ