KP vodovod a.d. Srbac saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Vodovod a.d. Srbac

KP «VODOVOD» AD
S R B A C

Broj: 823/23
Datum: 04.05.2023.god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS", br.75/04 i 78/11) i člana 55. u vezi sa članom 31.Statuta KP «Vodovod» AD Srbac, Nadzorni odbor KP «Vodovod» AD Srbac na 13. (trinaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana 03.05.2023.godine donio je

O D L U K U
O SAZIVANJU XIX (DEVETNAESTE) REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA KP „VODOVOD" AD SRBAC

I

SAZIVA SE XIX (devetnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod" AD Srbac. Sjednica će se održati dana 15.06.2023.godine sa početkom u 12,00 časova u sali br. 2 zgrade Opštine Srbac.

II

Za XIX (devetnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara :
-Komisije za glasanje,
-Zapisničara,
-Dva ovjerivača zapisnika.
2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII (osamnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 29.04.2022.godine,
3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća KP „Vodovod" AD Srbac za period 01.01.-31.12.2022.godine,
4.Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „Vodovod" AD Srbac za 2022.godinu,
5.Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2022.godinu,
6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac za 2022.godinu,
7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju KP „Vodovod" AD Srbac za 2022.godinu,
8.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja KP „Vodovod" AD Srbac za 2023.godinu,
9.Razmatranje i usvajanje Poslovnog plana KP „Vodovod" AD Srbac za period 2023-2025.godina,
10.Donošenje odluke o razrješenju v.d. članova Odbora za reviziju KP „Vodovod" AD Srbac,
11.Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju KP „Vodovod" AD Srbac.

III

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 29.06.2023.godine u 12,00 časova.
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na XIX redovnoj sjednici Skupštine akcionara iznosi 728.900 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima mogu glasati i pisanim putem.
Skupština donosi odluke većinom glasova akcionara vlasnika običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 05.06.2023.godine
Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red Skupštine.
Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine. Prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu preduzeća, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Ako Nadzorni odbor propusti da u roku od 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.
Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbijeđena autentičnost te izjave.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva.
Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.
Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.
Na dnevnom redu Skupštine akcionara nisu uvrštene odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara KP „Vodovod" AD Srbac. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište preduzeća najkasnije jedan dan prije održavanja Skupštine.
Materijali za sjednicu objavljuju se na internet stranici KP „Vodovod" AD Srbac, a akcionari mogu ostvariti uvid u materijale svakog radnog dana od 08:00-12:00 časova u poslovnim prostorijama KP «Vodovod» AD Srbac, ul.11.Novembra br.2 u Srpcu.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka se objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Živko Mikulić

 Prečice: VDVS