Krajina GP a.d. Banja Luka saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Krajina GP a.d. Banja Luka

Saziva se XXVI redovna Skupština akcionara GP «Krajina» a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 12.06.2023. godine (ponedjeljak), sa početkom u 12 časova, u Upravnoj zgradi GP «Krajina» a.d. Banja Luka, Trg srpskih junaka broj 4.
Upravni odbor za Skupštinu akcionara utvrđuje sljedeći

 

D n e v n i     r e d :

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje,
2. Razmatranje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa XXV redovne Skupštine akcionara GP «Krajina» a.d. Banja Luka od 30.06.2022.godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odlukȃ o usvajanju:
a) Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
b) Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
v) Finansijskih izvještaja GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
g) Izvještaja o poslovanju GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja GP «Krajina» a.d. B. Luka za 2022. god.
đ) Konsolidovanog godišnjeg izvještaja GP «Krajina» a.d. B. Luka za 2022. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Upravnog odbora GP «Krajina» a.d. Banja Luka,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama i nagradama članovima Upravnog odbora GP «Krajina» a.d. Banja Luka.

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi, zakazuje se ponovna za dan 12.06.2023. godine, sa početkom u 14 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 02.06.2023. godine.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva GP «Krajina» a.d. Banja Luka, Trg srpskih junaka br.4. radnim danom od 09 do 13 časova i na sajtu Banjalučke berze.

 


Prilog:
KRJN_IZDR.doc   65 KB - Latinica

Prečice: KRJN