Park KP a.d. Prnjavor saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Park KP a.d. Prnjavor

Broj: 4/1-863-4/23
Datum: 11.05.2023.godine

Na osnovu člana 55. Statuta KP „PARK" a.d.Prnjavor, Nadzorni odbor KP „PARK"a.d. Prnjavor

SAZIVA
25. redovnu Skupštinu akcionara KP „PARK"a.d. Prnjavor

Dvadesetpeta redovna Skupština akcionara KP „PARK"a.d. Prnjavor, održaće se dana 15.06.2023. u prostorijama Uprave Društva, u ulici Živojina Preradovića bb, u Prnjavoru.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 24.redovneSkupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „PARK"a.d. Prnjavor za period od 24.05.2022. do 24.05.2023. godine,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja KP „PARK"a.d. Prnjavorza period 2023. godine,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima, načinu i postupku utroška sredstava KP „PARK" a.d. Prnjavor koji će se ostvariti po osnovu povećanja cijena usluga.

žMaterijali o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara mogu se pogledati i dobiti u Pravnoj službi preduzeća, ulicaŽivojina Preradovića bb, Prnjavor, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 05.06.2023. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 30.06.2023. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Petrović Željko

 Prečice: PKPR