Sokočnica a.d. Šipovo saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

SOKOČNICA AD ŠIPOVO, RADE MARJANCA BB
UPRAVNI ODBOR
Broj: 010/2023.
Datum: 15.05.2023. god.

SAZIV ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
SOKOČNICA A.D. ŠIPOVO

Na osnovu člana 33. Statuta SOKOČNICA a.d. Šipovo, Upravni odbor zakazuje prvu redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara „Sokočnica" a.d. Šipovo, koja će se održati dana 17.06.2023. god. u prostorijama javnog bilježnika Topalović Zaima na adresi: Zmaja od Bosnel 70101 Jajce, s početkom u 12 sati i za koju se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Usvajanje zapisnika komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara
4. Razmatranje izvještaja nezavisnog revizora i usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2022.godinu
5. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti
6. Razno.

Pravo učešća i glasanja na sjednici skupštine akcionara imaju akcionari koji se nalaze na izvještaju iz knjige akcionara koji izdaje Centralni registar HOV a.d. Banjaluka, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, 07.06.2023. godine.
Obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara u vezi sa odlukom kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrijednosti zajedno s Formularom, čine sastavni dio materijala za prvu redovnu sjednicu Skupštine akcionara, te se objavljuju na internet stranici Banjalučke berze" www.blberza.com
Ako na redovnoj sjednici skupštine akcionara zakazanoj u 12 časova, za dan 17.06.2023. godine, ne bude kvorum, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će biti održana u 13 časova istoga dana na istom mjestu.
Materijali za sjednicu skupštine akcionara, biti će dostavljeni Banjalučkoj berzi radi objave na njihovoj internet stranici, te u sjedište „Sokočnica" a.d. Šipovo, radi stavljanja na uvid svim zainteresiranim akcionarima.

 Prečice: SKCN