Park KP a.d. Mrkonjić Grad saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Park KP a.d. Mrkonjić Grad

Nadzorni odbor
KP''Park'' a.d.
Mrkonjić Grad
Broj: 170.8/22
Dana: 03.05.2023.godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 75/04 i 78/11) i člana 267. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 127/08,58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 22. Statuta Komunalnog preduzeća "Park", a.d. Mrkonjić - Grad Nadzorni odbor preduzeća na 8.sjednici održanoj 03.05.2023.godine donosi

ODLUKU
o sazivanju 22. redovne sjednice Skupštine akcionara
KP ''Park'' a.d. Mrkonjić Grad

Dana 19.06.2023. godine u 12 časova u sali za sastanke preduzeća održaće se 22. redovna sjednica Skupštine akcionara KP''Park'' a.d. Mrkonjić Grad sa sljedećim dnevnim redom:
1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine:
a) komisije za glasanje,
b) zapisničara,
v) dva ovjerivača zapisnika.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne 10.vanredne sjednice održane 29.07.2022.godine,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2022.godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2022. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2022.godinu,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu-poslovanju preduzeća za 2022. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2023. godinu sa izvršenjem Plana poslovanja za 2022. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Trogodišnjeg plana poslovanja za period 2023-2025.godina,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2022.godinu,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2022.godinu,
13. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga, uslova, standarda i kriterijuma za izbor 3 (tri) člana Odbora za reviziju KP''Park'' a.d. Mrkonjić Grad,
14. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor 3 (tri) člana Odbora za reviziju KP''Park'' a.d. Mrkonjić Grad,
15. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Komisije za izbor tri (3) člana Odbora za reviziju,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade članovima Nadzornog odbora,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade članovima Odboru za reviziju,
18. Razno.

U slučaju da 22. redovna sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 20.06.2023. godine u 12 časova, na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

Poziv za 22.redovnu sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dnevnim listovima ''Euro blic''i ,,Nezavisnim novinama", te na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

Uvid u materijal može biti izvršen svakog radnog dana u redovnom radnom vremenu od 07-15 sati u prostorijama preduzeća. Pozivaju se akcionari da lično ili putem opunomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ako akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora takođe biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u društvu. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na 09.06.2023.godine.


Predsjednik Nadzornog odbora
Jela Milanović, mag. građ.inženjerstva s.r.

 

 Prečice: KPMG