SHP Celex a.d. Banja Luka saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  SHP Celex a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 304 stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima RS („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 27 /08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23; „Zakon"), člana 54 Statuta Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka („Društvo") i Odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju godišnje Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka broj: od 18.05.2023. godine Upravni odbor Društva objavljuje

POZIV
ZA XXIV GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA TVORNICE PAPIRA SHP CELEX AD BANJA LUKA

XXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 20. juna 2023 GODINE U UTORAK SA POČETKOM U 10:30 ČASOVA, U SJEDIŠTU DRUŠTVA U BANJOJ LUCI, UL. VELJKA MLAĐENOVIĆA BB.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva.
a. Izbor Komisije za glasanje,
b. Izbor zapisničara,
c. Izbor ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa IV vanredne Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem Upravnog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa revidiranim finansijskim izvještajima, i donošenje slijedećih odluka:
- Odluke o usvajanju revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
- Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu
- Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu
- Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju za 2022. godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju neto dobiti i pokriću gubitka.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2023.godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2023.godinu

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na XXIV godišnjoj Skupštini akcionara iznosi 13208863 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasati i pisanim putem.


Skupština akcionara donosi odluke običnom većinom glasova akcionara sa običnim akcijama, prisutnih lično ili preko punomoćnika.

Svaki akcionar lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa Dnevnim redom.


Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine u roku od sedam dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda se mora sačiniti i dostaviti u pisanoj formi Upravnom odboru Društva u sjedištu Društva i sadržavati razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Ako Upravni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara za dopunu Dnevnog reda ili ako isti odbije, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za", „Protiv" prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog organa.

Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u Društvu ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, obim ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.

Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština Tvornice papira SHP Celex ad Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Veljka Mlađenovića bb, najkasnije do dana održavanja sjednice Skupštine.

Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjoj Luci, back office direktora Društva izvršiti uvid u materijale za Skupštinu svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici Društva www.shpgroup.eu i na internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara Društva ostvaruju akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 10. jun 2023. godine.

U slučaju da se Skupština akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva zakazuje se za 21. jun 2023. godine sa početkom u 10:30, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Broj: 6/23
Dana: 18.05.2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dr Stevan Lomić

 

 Prečice: CELX