Željeznice RS a.d. Doboj saziva 27. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj : 1-2.9401-1/23
Dana: 26.05.2023. godine

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 42. redovne sjednice održane dana 26.05.2023.g., zakazujem 27. (dvadesetsedmu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.
Sjednica će se održati u (petak), 16.06.2023. godine u sali upravne zgrade u Doboju, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2023-2025. godina.

U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u petak, 30.06.2023. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 06.06.2023. godine.

NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, Ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica ''Jasenovačkih logoraša'' br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 13., 14. i 15.06.2023. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10:00 do 10:50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće seuzimati u razmatranje.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dijana Kalenić, dipl. inž. inform.

 Prečice: ZERS