Potkozarje a.d. Gradiška saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Potkozarje a.d. Gradiška

Privredno društvo za trgovinu i usluge
„POTKOZARJE" AD Gradiška

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. : 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), te odredaba Statuta Privrednog društva za trgovinu i usluge „POTKOZARJE" AD Gradiška (u daljem tekstu:"Društvo"), Upravni odbor Društva

SAZIVA

25. redovnu sjednice Skupštine akcionara "POTKOZARJE" a.d. Gradiška koja će se održati dana 16.05.2022. godine s početkom u 9 časova, u prostorijama Društva, ulica Vidovdanska bb, RK Izbor, Gradiška, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor Predsjednika 25. sjednice Skupštine akcionara Društva;
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine;
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne (24.) sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za 2021. godinu;
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2021. godini;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu;
10. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
12. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Društva za 2023. i 2024. godinu

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 06.05.2022. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati dana 16.05.2022. godine, na istom mjestu sa početkom u 10 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su dostupni svakog radnog dana u vremenu od 9h-14h u sjedištu Društva, u ulici Vidovdanska BB (RK Izbor), Gradiška.
Prijedlozi odluka biće objavljeni na internet stranici Banjalučke berze HOV a.d. www.blberza.com.

 

Predsjednik Upravnog odbora

 

 Prečice: PTKZ