Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale

Na osnovu člana 35. Statuta „GAS PROMET" AD Pale, i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Upravni odbor Društva saziva

GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Godišnja Skupština akcionara „GAS PROMET" AD Pale održaće se u ponedeljak, 23.05.2022. godine u prostorijama Društva u Palama, ulica Boška Jugovića br. 18 sa početkom u 12,00 časova.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine ( Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika)
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 26.06.2021. godine
3. Razmatranje i usvajanje:
3.1.Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2021. godinu
3.2.Finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu
3.3.Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarenog dobitka,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva,
6. Razmatranje zahtjeva za unos u poslovne knjige Društva, razlike između procijenjene vrijednosti imovine i vrijednosti akcija JP „Srbijagas" Novi Sad,
7. Tekuća pitanja.

U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana 23.05.2022. godine, ponovna sjednica će se održati u petak 27.05.2022. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Svakom akcionaru koji to zahtijeva može se obezbijediti kopija materijala po svim tačkama dnevnog reda u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici imaće svi akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra o stanju akcija na dan 13.05.2022. godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

 

UPRAVNI ODBOR

 

 


Prilog:
Prečice: GPIS