Promet TP a.d. Prnjavor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

ADVOKAT LJUBOJEVIĆ VUJADIN,Privremeni zastupnik
SVETOG SAVE 25
PRNJAVOR
Telefon:051 660746,E-mail:vujadin.ljubojevic@gmail.com

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA TP ''PROMET'' A.D. PRNJAVOR

Na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 57 0 V 137592 21 V od dana 20.12.2021.godine, potvrđeno Rješenjem Višeg privrednog suda u Banjaluci, broj: 57 0 137592 22 Gž od dana 23.02.2022. godine, imenovani privremeni zastupnik advokat Ljubojević Vujadin iz Prnjavora, saziva vanrednu sjednicu skupštine akcionara TP ''Promet'' a.d. Prnjavor, za dan 23.05.2022. godine, koja će biti održana u Prnjavoru u velikoj sali Hotela „Novi nacional" u ulici Svetog Save broj bb, sa početkom u 15 časova. Skupština akcionara saziva se po nalogu suda. Privremeni zastupnik, koji u skladu sa rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci, presjedava sjednici vanredne skupštine akcionara, predlaže dnevni red sjednice skupštine akcionara u skladu sa prijedlogom predlagača koji je tražio održavanje vanredne skupštine :

Dnevni red:
1. Izbor presjednika skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisija za glasanje od tri člana,
3. Usvajanje zapisnika komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna akata, Prečišćenog teksta statuta društva,usklađenog sa odredbama
Zakona o privrednim društvima,(''Sl.Gl.RS '' broj:127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17 i 82/19,odnosno ZOPD),
6. Razmatranje i usvajanje izmjene i dopune Odluke o usklađivanju djelatnosti sa Zakonom o klasiikaciji djelatnosti,(''Sl.Gl.RS''broj:66/2013 i Uredbom o klasiikaciji djelatnosti Republike Srpske,(''Sl.Gl.RS'' broj:8/14),
Razrješenje predsjednika i dva člana upravnog odbora,
8. Izbor svih članova upravnog odbora,
9. Donošenje odluke o potvrđivanju da skupština akcionara od dana 23.01.2011. godine,nije,sazvana,objavljena niti održana u skladu sa zakonskim propisima,( nikada nije zakazana,nije objavljen poziv u bilo kojim dnevnim novinama u RS, niko od većih akcionara nije dobio skupštinske materijale,nije obezbijeđen izvještaj iz knjige akcionara za skupštinu za dan 23.01.2011 godine,nije utrđivan kvorum niti je sačinjen i potpisan zapisnik komisije za glasanje u skladu sa zakonom ),
10. Donošenje odluke o ništavosti odluke o imenovanju članova upravnog odbora TP ''Promet'' a.d. Prnjavor, Jugović Ognjen, Prgonjić Boro i Šironjić Drago,od dana 23.01.2011.godine,
11. Donošenje odluke o ne prihvatanju odluke o kooptiranja člana upravnog odbora Šironjić Drage sa Dostanić Miroslavom, od dana 14.09.2014. godine,
12.Donošenje odluke o ne davanju saglasnasti na odluku upravnog odbora o prodaji nekretnina broj:5/2014 od 06.10.2014.godine,
13. Donošenje odluke o ne davanju saglasnosti povezanim licima Jugović Nebojši i Jugović Ognjenu na zaključivanje ugovora o prodaji nekretnina OPU br.76/15 od dana 10.02.2015. godine.
14. Razno.

Na vanrednoj sjednici skupštine akcionara se može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Pravo učešća i glasanja na vanrednoj skupštni akcionara imaju akcionari koji se nalaze na izvještaju iz knjige akcionara koji izdaje Centralni registar HOV Banjaluka,sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja vanredne sjadnice skupštine akcionara.
Ako na vanrednoj sjednici skupštine akcionara zakazanoj u 15sati, za dan 23.05.2022. godine, ne bude kvorum, ponovljena vanredna sjednica skupštine akcionara će biti održana u 15,30h istoga dana na istom mjestu. Prijedlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda te prijedlog teksta prečišćenog teksta statuta, biće dostavljeni Berzi BL radi objave te u sjedište TP "Promet" a.d. Prnjavor, radi stavljanja na uvid svim zainteresovanim akcionarima.


Privremeni zastupnik:
Ljubojević Vujadin,advokatPrečice: PROM