Elektrohercegovina a.d. Trebinje saziva 52. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrohercegovina a.d. Trebinje

Broj: 01-NO-0112-2487-01/22
Datum: 04.05.2022. godine
-Nadzorni odbor-

Na osnovu člana 267.Zakona o privrednim društvima ( "Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Nadzorni odbor na sjednici održanoj telefonskim putem dana 04.05.2022.godine, donio je

O D L U K U

o sazivanju LII  (pedesetedruge-vanredne sjednice Skupštine akcionara
Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje


Pedesetdruga - vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje a.d. ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana: 23.05.2022. godine u prostorijama Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br.6., sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
2. Izbor radnih tijela;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa LI (pedesetprve) vanredne sjednice Skupštine akciopnara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje;
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje;
5. Donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti Odbora za reviziju Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje;

Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na dan: 13.05.2022.godine.

Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.

Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.

U slučaju da se LI vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana: 30.05.2022. godine (srijeda) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00-15,00 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ul. Jovana Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387-59-260-678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.


P R E D S J E D N I K:
Nadzornog odbora
________________________________ Srđan Simović dipl.ekonomista s.r

 Prečice: EKHC