Sberbank a.d. Banja Luka saziva 46. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Sberbank a.d. Banja Luka

NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA
KRALJA ALFONSA XIII 37a
78 000 BANJA LUKA

Broj: 005-15161/22
Datum: 05.05.2022. godine


Na osnovu člana 54. stav (2) tačka 2), u vezi sa članom 10. Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske" br. 4/17, 19/18 i 54/19) i članovima 272, 273. i 274. u vezi sa članovima 32, 203 i 268. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske" br.127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019), Nova banka a.d Banja Luka upućuje


POZIV

na vanrednu 46. Skupštinu Sberbank a.d. Banja Luka, koja će se održati u ponedeljak, 16.05.2022. godine u 09:00 časova u prostorijama Sberbank a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka.

Za sjednicu vanredne 46. Skupštine predlaže se sljedeći Dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne 45. sjednice Skupštine akcionara „Sberbank" a.d. Banja Luka, održane 15.02.2022. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni poslovnog imena Banke;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Statuta Banke;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Banke;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o inicijalnoj procjeni kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora i procjeni predloženog Nadzornog odbora u cjelini sa rezultatima inicijalne procjene;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Banke;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju naknada za članove Nadzornog odbora Banke;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju naknada za članove Odbora za reviziju Banke;
10. Razno.


Vanredna 46. Skupština akcionara održaće se u ponedeljak, 16.05.2022. godine u 09:00 časova, u prostorijama Sberbank a.d. Banja Luka, u ul. Jevrejska 71, 78000 Banja Luka.

Pozivaju se akcionari da, lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 06.05.2022. godine.

Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog radna od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika.


Siniša Adžić
Predsjednik Uprave Nova banka a.d. Banja Luka

 Prečice: ZPKB