Uzor d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"Uzor" d.d. Brčko distrikt BiH
Broj13/22
Brčko, 6.5.2022. god.

Na osnovu člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH i člana 53. Statuta "Uzor" d.d. Brčko distrikta BiH, uprava odnosno direktor društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju Skupštine dioničara "Uzor" d.d. Brčko distrikt BiH

Skupština dioničara "Uzor" d.d. Brčko distrikta BiH održaće se 23.6.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova u sjedištu društva Brčko distrikt BiH, Dejtonska 127.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikaciona komisija.
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2021. god.
3. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja o finansijskim izvještajima "Uzor" d.d. Brčko distrikta BiH za 2022. godinu.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka o poslovanju u 2021. godini iz sredstava rezervi.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora "Uzor" d.d. Brčko distrikta BiH za 2021. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja "Uzor" d.d. Brčko distrikta BiH za 2022. godinu.
7. Donošenje odluke o izmjeni člana 6. Statuta "Uzor" d.d. Brčko distrikta BiH.
8. Razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora "Uzor" d.d. Brčko distrikta BiH.

Uvid u materijal po ovim tačkama dnevnog reda može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama društva, a sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 065/022-438
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupno broja dionica s pravom glasa ima pravo predložiti izmjenu dnev-nog reda najmanje 10 dana od objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim listovima uz obrazloženje takvog prijedloga.


Direktor
Nedeljko Mitrović

 Prečice: UZR9