Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS" broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13], člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS" broj 75/04 i 78/11), člana 62. a u vezi sa članom 32. Statuta AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1974/04 od 20. oktobra 2004. godine, Nadzorni odbor na 13.(trinaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana 18.maja 2022.godine donio je

ODLUKU
O SAZIVANjU 23. (DVADESETTREĆE) REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA AD „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELjINA

I

SAZIVA SE 23. (dvadeset treća) redovna sjednica Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za dan 23. jun 2022. godine sa početkom u 12:00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Društva (velika sala) u ulici Hajduk Stanka broj 20 u Bijeljini. Ukoliko se iz opravdanih razloga 23. (dvadesettreća) redovna sjednice ne održi u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 24. juna 2022. godine sa početkom u 12:00 časova.

II

Za 23. (dvadesettreću) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);
1.2. Zapisničara;
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje iusvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara - Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. (osme) vanredne sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2021. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima u 2021. godini;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanihpreduzećau 2021. godini;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2021. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2021. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;
10. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD „Vodovod i kanalizacija"Bijeljina za 2021. godinu sa Akcionim planom;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka po godišnjem obračunu za 2021. godinu sa preporukom Odbora za reviziju i Nadzornog odbora (predlagač Uprava Društva);
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2022. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za period 2022 - 2024. godina;
14. Razmatranje i donošenje Odluke o nabavci stručnih konsultantskih usluga u svrhu restrukturiranja preduzeća i optimizacije procesa rada AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
15. Tekuća pitanja.

III

ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 23. (dvadesettreće) redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 13. jun 2022. godine u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 12:00 časova u poslovnim prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, kancelarija broj 27 i 33] počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

Broj: NO-2158-26/22
Dana, 18. maja 2022. godine
Bijeljina

 

PREDSJEDNIK
mr Škorić Miroslav

 Prečice: VKBJ