Rafinerija nafte Brod a.d. Brod saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rafinerija nafte Brod a.d. Brod

„Rafinerija nafte Brod" a.d.
Broj: UO-03-09-01/22
Datum: 20.05.2022. godine

Na osnovu člana 267. i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), te člana 27.1. (tačka 14) Statuta „Rafinerija nafte Brod" a.d., Upravni odbor „Rafinerija nafte Brod" a.d. na sjednici donio je Odluku broj: UO-03-09/22, te se na osnovu iste objavljuje:

OGLAS
o sazivanju XXV redovne godišnje Skupštine akcionara
„Rafinerija nafte Brod" a.d.

I

XXV redovna godišnja Skupština akcionara „Rafinerija nafte Brod" a.d. (dalje u tekstu: Društvo) će se održati 24.06.2022. godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Društva u ulici Svetog Save 106, Brod, RS, BiH.

II

Za XXV redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-03-09/22, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa VII vanredne Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2021. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o reviziji Finansijskih izvještaja za 2021. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitaka Društva;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2023. godinu;
9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2022. godinu.

III

U slučaju da se XXV redovna godišnja Skupština akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, Skupština akcionara će se održati 30.06.2022. godine u 10.00 časova, na istom mjestu sa istim Dnevnim redom.

IV

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 14.06.2022. godine.

V

Materijali po predloženom dnevnom redu su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Brodu, ulica Svetog Save 106 i mogu se preuzeti svakim radnim danom počev od dana objavljivanja Oglasa do održavanja Skupštine akcionara, u toku redovnog radnog vremena Društva.

VI

Akcionari koji glasaju pisanim putem pozivaju se da dostave svoje pisano glasanje najkasnije sat vremena prije početak rada Skupštine akcionara Društva.
Akcionari se pozivaju da pristupe Skupštini akcionara Društva najkasnije 15 minuta prije početka rada Skupštine akcionara kako bi se izvršila registracija akcionara.

VII

Oglas o sazivanju XXV redovne godišnje Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva (www.rafinerija.com), te u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

 Prečice: RNAF