Geofon a.d. Teslić saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Geofon a.d. Teslić

UPRAVNI ODBOR
Teslić: 30.05.2022
Broj: 260/22
Na osnovu člana 71. i 79. Statuta Društva; Upravni odbor na sjednici održanoj 30.05.2022.godine donosi Odluku kojom;

SAZIVA
Dvadesetprvu redovnu Skupštinu akcionara ,,Geofon" a.d. Teslić

Skupština akcionara će se održati 01.07.2022.god. (petak), sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Društva, ul.Aleksandra Rajkovića bb, Teslić.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača Zapisnika od strane Predsjednika Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje na osnovu Izvještaja CR HOV RS, sa stanjem na dan 21.06.2022.godine;
4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa 20. redovne Skupštine akcionara Društva;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2021.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2021.godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Zaključka o raspodjeli dobiti iz poslovanja Društva u 2021.godini;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Društva za 2021.godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije Skupštine akcionara;
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju novih članova UO;
11. Razmatranje prijedloga za izbor nezavisnog revizora za reviziju finanijskih izvještaja Društva za 2022.godinu;
12. Razno.

Ukoliko Skupština ne bude imala kvorum za rad i odlučivanje ponovljena Skupština će se održati istog dana u 15 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijali sa Skupštinu, sa prijedlozima akata za odlučivanje, kao i sve informacije u vezi Skupštine biće dostupni učesnicima u sjedištu Društva u Tesliću, telefon za kontakt u radnom vremenu Društva od 07 do 15 časova: 053/431-452, i na veb stranici Banjalučke berze www.blberza.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja CR HOV RS, od 21.06.2022.godine.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Darko Gačić s.r.

 

 


Prilog:
IZDR obrazac.docx   653 KB - Latinica

Prečice: GEOF