Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo saziva 32. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 06-87-945/22
Datum, 30.05.2022.

Na osnovu člana 24. Statuta Sarajevo-gas a.d. I.Sarajevo, Upravni odbor "Sarajevo-gas" a.d. I.Sarajevo na II (drugoj) sjednici održanoj dana 30.05.2022 godine, donio je:

ODLUKU
o
sazivanju XXXII (trideset druge) redovne Skupštine akcionara
"Sarajevo-gas" a.d. I.Sarajevo

Upravni odbor "Sarajevo-gas" a.d., I.Sarajevo saziva XXXII (tridesetdrugu) redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva "Sarajevo-gas", I.Sarajevo.
Sjednica Skupštine akcionara održaće se 01.07.2022. god. sa početkom u 12 časova u sjedištu preduzeća.
Ako na sjednici Skupštine akcionara (koja se saziva) ne bude ostvaren kvorum za rad, ponovljena Skupština će se održati istog dana 01.07.2022. god. u 13 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

II

Za rad i odlučivanje XXXI redovne sjednice Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika skupštine
2. Imenovanju radnih tijela Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa V (pete) vanredne Skupštine akcionara održane 15.11.2021. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
5.1. Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskom izvještaju za 2021. god.
5.2. Finansijskog izvještaja društva za 2021. god.
5.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2021. god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2021. god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2021. god.
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. god.

III

Zadužuje se direktor Društva da:
1. Na osnovu ove Odluke sačiniti poziv za sazivanje XXXII (tridesetdruge) redovne sjednice Skupštine akcionarai isti dostaviti sredstvima javnog informisanja radi objavljivanja, u bar dva dnevna lista dostupnom na cijelom području RS, kao i internet stranici Banjalučke berze i Društva.
2. Preduzme sve neophodne radnje i obezbjedi uslove za održavanje sjednice Skupštine akcionara.


Predsjednik
Upravnog odbora
Stefan Mitrović, dipl.ecc.

 Prečice: SGAS