Vodovod a.d. Banja Luka saziva 20. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod a.d. Banja Luka

"VODOVOD" a.d. BANJA LUKA
Dana, 27.02.2023.god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17 i 82/19), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva-prečišćeni tekst, Nadzorni odbor "Vodovoda" a.d. Banja Luka, na svojoj 31. redovnoj sjednici, održanoj dana 27.02.2023. godine

SAZIVA

20. vanredna sjednica Skupštine akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, 20.03.2023. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 - I sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4. u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Imenovanje radnih tijela:
• komisije za glasanje,
• zapisničara,
• dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22.godišnje Skupštine akcionara Društva, održane dana 28.06.2022. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike Društva za 2023. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2023. godinu i razmatranje i donošenje Programa investicija za 2023. godinu;

U slučaju da se 20. vanredna Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 27.03.2023. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 20. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti RS koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 10.03.2023. godine.

Uvid u materijal za skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u zgradi Uprave, u Ul. Marije Bursać br. 4. u Banjoj Luci.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Ana Kukavica, dipl. ekonomista, s.r.

 

 

 Prečice: VDBL