Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: NO-246-03-23/23
Datum: 08.03.2023. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), članova 268, 272, 277. stav 1. i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, te članova 2, 14. i 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a u vezi Odluke Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: NO-246-03-22/23 od 08.03.2023. godine, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje je po posebnom postupku, putem telefonskog izjašnjavanja svih članova Nadzornog odbora,dana 08.03.2023. godine

SAZIVA
V (petu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje
ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

koja će se održati dana 24.03.2023. godine (petak) u Trebinju, u maloj sali Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2, sa početkom u 11,00 časova. Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;
2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III (treće) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 01.02.2023. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IV (četvrte) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 17.02.2023. godine;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" -MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;
6. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;
7. Razno.

U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 24.03.2023. godine (petak), ponovljena Skupština akcionara održaće se 31.03.2023. godine (petak) na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim Dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan: 14.03.2023. godine (utorak).
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19).
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2 ili na tele-faks broj +387 59 260 782.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnim tablama Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima.
Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, i na oglasnim tablama Preduzeća, a materijali u skladu sa Dnevnim redom zakazane Skupštine su dostupni na internet stranici Preduzeća i na oglasnoj tabli Preduzeća. Uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova i u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća "HET"-a, kancelarija br. 26. i poslovnim prostorijama organizacionih dijelova preduzeća "HET"-a.
Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.


Nadzorni odbor

 Prečice: HETR