Željeznice RS a.d. Doboj saziva 26. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Željeznice RS a.d. Doboj

Broj: I-2. 8316-1/23

Dana, 08.05.2023. godine


Na osnovu člana 7 tačka l). Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46.tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, te Odluke Nadzornog odbora Društva br. I-2.8316/23 od 08.05.2023.g., zakazujem 26. vanrednu sjednicu sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj .
Sjednica će se održati u petak, 26.05.2023. godine u sali upravne zgrade u Doboju, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sledeći :


D N E V N I R E D


1. Imenovanje Radnog tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 25. vanredne sjednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.
4. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj.
6. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj.


U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 09.06.2023. godine sa istim Dnevnim redom, u gore navedenim časovima na istom mjestu.


Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 16.05.2023. g.


NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom , na internet stranici berze i internet stranici Društva www.zrs-rs.com, a u ostale propratne materijale i u važeći Statut Društva, u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju u Ulici Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica '' Jasenovačkih logoraša'' br. 4/A , kancelarija br. 204 u dane 23., 24. i 25.05.2023. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.

Evidencija akcionara sa pravom glasa koji će prisustvovati Skupštini, vršit će se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine u vremenu od 10:00 do 10:55 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.

 


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
__________________________
Dijana Kalenić, dipl. inž. inform.

 Prečice: ZERS