PVIK Izvor a.d. Foča saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA
„IZVOR"a.d.Foča
NADZORNI ODBOR
Broj:01-NO-02-1012
Dana,16.08.2023. godine

Na osnovu člana7. stav 2. tačka i) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske";broj:75/04,78/11), člana 63. stav1. tačka 6. Statuta Preduzeća vodovod i kanalizacija „Izvor" a.d.Foča i Odluke Nadzorni odbora br:01-NO-02-1004 od 16.08.2023.godine, Nadzorni odbor Preduzeća vodovod i kanalizacija „Izvor" a.d.Foča

SAZIVA

XIX( devetnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća vodovod i kanalizacija „Izvor" a.d. Foča, koja će se održati dana 25.09. 2023.godine ( ponedjeljak) sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, u Ul.Vuka Karadžića bb, Foča.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);
2. Podnošenje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika saosamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara PViK ,,Izvor" a.d. Foča;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2022. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje:
5.1. Izvještaj oposlovanju PViK "Izvor" a.d. Foča za period 01.01.2022. - 31.12.2022. godine;
5.2. Finansijskog izvještaja PViK "Izvor" a.d. Foča za period 01.01.2022.- 31.12.2022. godine;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu pokrića gubitka iskazanog u finansijskom izvještaju 2022. godine;
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja PViK"Izvor"a.d.Foča za 2023. godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta PViK ,,Izvor"a.d. Foča;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora PViK "Izvor" a.d Foča za 2022. godinu.

Ukoliko se iz opravdanih razloga XIX (devetnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 25.09.2023.godine ponovljena sjednica će se održati dana 28.09.2023. godine (četvrtak).
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu Preduzeća.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ljubiša Ivanović

 Prečice: VKIF