Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo saziva 33. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 06-87-2422/ 23
Datum, 16.08.2023.god.

Na osnovu člana 54. Statuta "Sarajevo-gas"a.d. I. Sarajevo, Upravni odbor "Sarajevo-gas" a.d. I. Sarajevo na VI (šestoj) sjednici održanoj dana 16.08.2023. godine, donio je

ODLUKU
o
sazivanju XXXIII (tridesettreće) redovne Skupštine akcionara
"Sarajevo-gas" a.d. I.Sarajevo

Upravni odbor "Sarajevo-gas" a.d., I.Sarajevo saziva XXXIII (tridesettreću) redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva "Sarajevo-gas", I. Sarajevo.
Sjednica Skupštine akcionara održaće se 22.09.2023. god. sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva.
Ako na sjednici Skupštine akcionara (koja se saziva) ne bude ostvaren kvorum za rad, ponovljena Skupština će se dana 02.10.2023.god. u 12:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

II

Za rad i odlučivanje XXXIII redovne sjednice Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerivač zapisnika, komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VI (šeste) vanredne Skupštine akcionara održane 16.08.2023. godine.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
4.1. Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskom izvještaju za 2022. god.
4.2. Finansijskog izvještaja društva za 2022. god.
4.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2022. god.
5. Razmatranje I donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2022. god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2022. god.
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. god.

III

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja CR HOV RS sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 12.09.2023. god. lično, putem zastupnika ili punomoćnika.


Zamjenik Predsjednika
Upravnog odbora
Kalabić Dragana

 Prečice: SGAS