Nova banka a.d. Banja Luka saziva 15. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Na osnovu čl. 53. i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/17, 19/18 i 54/19) u vezi sa čl. 25. i 26. Statuta Nove banke a.d. Banja Luka, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke, Nova banka a.d. Banja Luka, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
NOVE BANKE AD BANJA LUKA

Dana 27.09.2023. godine (srijeda) sa početkom u 10.00 časova održaće se XV vanredna Skupština akcionara Nove banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).
Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Velikoj sali za sastanke u Centrali Nove banke a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII, broj 37A, 78 000 Banja Luka.
Za zasjedanje Skupštine predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Nove banke a.d. Banja Luka
a. Predsjedavajućeg Skupštine
b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
c. Odbora za glasanje
2. Verifikacija zapisnika sa XXXI redovne sjednice Skupštine akcionara Nove banke a.d. Banja Luka održane dana 19.06.2023. godine
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2023. godinu
4. Tekuća pitanja

Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa na XV vanrednoj sjednici Skupštine:
184.637.768 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.
Podaci o većini koja je potrebna za donošenje odluke:

Skupština odlučuje običnom većinom glasova akcionara koji su prisutni lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa.

Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu:
Akcionari imaju pravo da od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Centrale Nove banke a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII broj 37A, svakim radnim radnom od 09:00 do 15:00 časova, izvrše uvid u listu akcionara, kao i u druge materijale koji se odnose na prijedlog Odluka koje su uvrštene u Dnevni red Skupštine. Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara:
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupština akcionara, a taj dan je 17.09.2023. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina), tj. akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:
Svaki akcionar lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa Dnevnim redom.
Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine u roku od pet dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju vanredne Skupštine.
Prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda se mora sačiniti i dostaviti u pisanoj formi Nadzornom odboru Banke u sjedištu Banke i sadržavati razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara za dopunu Dnevnog reda ili ako isti odbije, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:
Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje akcionara.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.
Glasanje na Skupštini akcionara vrši se:
1) Javno, dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom i istovremeno
2) Putem glasačkih listića, zaokruživanjem "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN"
3) Zaokruživanjem na glasačkom listiću imena kandidata pri izboru Nadzornog odbora Banke
Rezultat glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u predmetnom Obavještenju, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/17, 19/18 i 54/19).


Predsjednik
Nadzornog odbora
Goran Radanović

 

 


Prilog:
NOVB_saziv vanredne SA.pdf   675 KB - Latinica

Prečice: NOVB