Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina saziva 10. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina

NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 62. a u vezi sa članom 33. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine, Nadzorni odbor na 38. (tridesetosmoj) redovnoj sjednici održanoj 30. januara 2024. godine donio je

ODLUKU
O SAZIVANjU 10. (DESETE) VANREDNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELjINA

I

SAZIVA SE 10. (deseta) vanredna sjednica Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 22. februar 2024. godine sa početkom u 12.00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Društva (velika sala) u ulici Hajduk Stanka broj 20 u Bijeljini.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 10. (deseta) vanredna sjednica ne održi u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena sjednica će se održati 23. februara 2024. godine sa početkom u 12.00 časova.

II

Za 10. (desetu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);
1.2. Zapisničara;
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara - Komisije za glasanje;;
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2024. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za period 2024 - 2026. godine;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju mjesečne novčane naknade za rad članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
7. Tekuća pitanja;


III

ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 10. (desete) vanredne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 12. februar 2024. godine u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 12:00 časova u poslovnim prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, kancelarija broj 27) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i arhivira se u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se bez prekida objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske.


Broj: NO-8/24
Dana, 30. januara 2024. godine
Bijeljina


PREDSJEDNIK
mr Škorić Miroslav

 

 


Prilog:
Prečice: VKBJ