Crveni signal a.d. Gradiška saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"Crveni signal" a.d. Gradiška
Ul. Kozarskih brigada br. 36, Gradiška

Na osnovu člana 267, člana 272, člana 275 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i Osnivačkog akta „Crveni signal" a.d. Gradiška, Upravni odbor Društva, dana 29.2.2024. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju prve redovne sjednice Skupštine akcionara
Društva za 2023. godinu

Član 1.

Saziva se prva redovna sjednica Skupštine akcionara "Crveni signal" a.d. Gradiška (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 5.4.2024.godine, sa početkom u 9:00 časova, u ulici Dositejeva broj 9 - sala za sastanke Gradiška.

Član 2.

Za sjednicu Skupštine iz tačke 1. ove Odluke predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i imenovanje radnih tijela (zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje) sjednice Skupštine članova Društva
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara Društva održane 31.1.2024. godine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2023. godinu
5. Razmatranje izvještaja o poslovanju za 2023. godinu
6. Razmatranje odluke o pokriću gubitka za 2023. godinu
7. Razmatranje odluke o završnom računu za 2023. godine
8. Tekuća pitanja.

Član 3.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na prvoj redovnoj sjednici Skupštine Društva iznosi 154.756 akcija s pravom glasa, običnih redovih akcija sa pravom glasa.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).
Ako je sjednica Skupštine Društva odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovljena sjednica skupštine). Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Ako na ponovljenoj sjednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 4.

Akcionari Društva imaju pravo da, počevši od dana objavljivanja ovog Saziva, u prostorijama Društva "Crveni signal" a.d. Gradiška, Kozarskih brigada br. 36, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 časova, preuzmu prijedloge odluka i druge materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini Društva.

Član 5.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, a taj dan je 25. 03.2024. godine.

Član 6.

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano uvrštene u dnevni red u skladu sa Zakonom o privrednom društvima, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine.
Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Ako Upravni odbor Društva propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlaštenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Član 7.

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara mora imati ovlašćenje za zastupanje akcionara, potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od strane nadležnog organa, sa određivanjem punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoćnik je dužan predati komisiji za glasanje pismeno ovlašćenje za zastupanje akcionara. Komisija za glasanje je dužna provjeriti valjanost ovlašćenja i identitet punomoćnika. Glasanje u Skupštini vrši se javno dizanjem ruke. Rezultate glasanja utvrđuje komisija za glasanje.

Član 8.

Na Dnevnom redu Skupštine Društva nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

Član 9.

Poziv za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara biće objavljen u "Glas Srpske", dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske.

 

UPRAVNI ODBOR

 Prečice: CSGN