Japra a.d. Novi Grad saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Japra a.d. Novi Grad

Akcionarsko društvo za eksploataciju
i preradu ruda »JAPRA«
Novi Grad, Blatna b.b.
Broj: 01-159/24
Datum: 01.03.2024. godine

Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), odnosno člana 81. stav 1. tačka 3., a u vezi sa članom 41. Statuta AD »Japra« Novi Grad i članova 9., 15. i 16. Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva za eksploataciju i preradu ruda »Japra« Novi Grad, Upravni odbor Društva

SAZIVA

DVADESET PETU (XXV) redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD „JAPRA" Novi Grad koja će se održati dana 12.04.2024. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u Upravnoj zgradi Društva, Blatna, Novi Grad. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXIV redovne godišnje Skupštine akcionara Društva održane 24.04.2023. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2022. godinu
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2023. godinu

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 02.04.2024. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 14,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.


Predsjednik Upravnog odbora
Plavšić Gordana, ekonomista, s.r.

 Prečice: JAPR