Meridian a.d. Banja Luka saziva 30. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MERIDIAN Akcionarsko društvo za transport i logistiku Banja Luka
Branka Perduva bb
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-2-109/24
Datum : 11.03.2024.

Na osnovu čl. 304., a u vezi sa čl. 267. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17,82/19,17/23) Upravni odbor MERIDIAN a.d. Banja Luka na svojoj sjednici održanoj dana 11.03.2024. donio je sljedeću

ODLUKU

1. SAZIVA SE 30. Skupština akcionara (godišnja skupština) koja će se održati dana 18.04.2024. godine (četvrtak) u prostorijama Uprave društva u Banjoj Luci,Ul. Branka Perduva bb, II sprat, sa početkom u 10,00 časova.
2. Oglas o sazivu skupštine objaviti najkasnije 30 dana prije utvrđenog termina u dva dnevna glasila registrovana na području Republike Srpske sa sljedećim predloženim

DNEVNIM REDOM

2.1 Izbor predsjednika skupštine
2.2 Izbor radnih tijela skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
2.3 zvještaj komisije za glasanje
2.4 Usvajanje zapisnika sa 29. skupštine akcionara (vanredna skupština) održane 28.04.2023. godine
2.5 Razmatranje i usvajanje :
- izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2023. god. sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
- finansijskog izvještaja društva za 2023. god.
- izvještaja nezavisnog revizora za 2023. god.
- konsolidovanih finansijskili izvještaja za 2023. god.
- izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima
2.6 Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2023. god
2.7 Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2023. god.
2.8 Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike društva za 2024. god.
2.9 Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskil izvještaja i konsolidovanil finansijskil izvještaja za 2024. god.
3. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 11,00 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
4. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 08.04.2024. godine.
5. Materijali za skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banja Luci, Ul. Branka Perduva bb svakim radnim danom od 08-15 časova.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Upravni odbor

 Prečice: MRDN