MCD Company a.d. Banja Luka saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MCD Company a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 267, 272 i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske"broj 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23) i članom 16. Ugovora o podjeli uz osnivanje društva MCD Company a.d. Banja Luka (dalje: Društvo), Upravni odbor Društva, je na sjednici, održanoj dana 18.03.2024. godine, donio odluku kojom

SAZIVA
I redovnu sjednicu Skupštine akcionara

Prva redovna sjednica Skupštine akcionara društva MCD Company a.d. Banja Luka (dalje: Skupština) će se održati dana 19.04.2024. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama sjedišta Društva, u Ulici Jevrejska 34, 78000 Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći

Dnevni red

1. Imenovanje radnih tijela skupštine i to: Predsjednka skupštine, Komisije za glasanje, Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara društva, održane 30.09.2021. godine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Društva za 2021. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Društva za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja Društva za 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca u skladu sa članom 438 - 438d Zakona,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskili izvještaja za 2024. godinu,
10. Razno

II

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sjednici Skupštine akcionara je 1.877.582 običnih (redovnih) akcija, klase "A". Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. Za donošenje predloženih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara i akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima na internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com, kao i na uvid u sjedištu Društva u Banjaluci, u Ul. Jevrejska 34, u redovno radno vrijeme, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine. Poziv za I redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se i u dnevnom listu „Glas Srpske. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 09.04.2024. godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).
Svaki akcionar lično ili posredstvom punomoćnika ima pravo da prisustvuje sjednicama Skupštine i da učestvuje u njenom radu i odlučivanju, pravo podnošenja prijedloga, postavljanja pitanja i dobijanja odgovora u vezi sa dnevnim redom Skupštine.
Akcionar ili akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu od Upravnog odbora pisanim putem predložiti i zaltijevati da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red Skupštine, u roku od pet dana od dana objave ovog saziva sjednice Skupštine akcionara.
Prijedlozi za dopunu dnevnog reda dostavljaju se u pisanoj formi Upravnom odboru u sjedište Društva i sadrže razloge za davanje prijedloga, prijedlog Odluke, imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Ako Upravni odbor propusti da u roku 72 sata od dana prijema zaltjeva odgovori na zaltjev akcionara, ili ako odbije zaltjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zaltjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 sati, da naloži da se njilovom zaltjevu udovolji, o ćemu donosi odluku u roku od 48 sati nakon prijema zahtjeva.
Akcionar pravo glasa ostvaruje lično ili posredstvom punomoćnika. Punomoć se daje u pisanoj formi, Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva. Punomoć o zastupanju akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva, a ako punomoć daje akcionar - pravno lice, ona se ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenoq lica.
Na dnevnom redu Skupštine nisu uvrštene odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13,00 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište društva najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skupštine.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena slodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnlk Republike Srpske. broj 127/08, 58/09.100/11, 67/13.100/17. 82/19 i 17/23).
U skladu sa članom 438b stav 1) Zakona navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.
Otkupilac: Milan Ivanković, Jevrejska 34, 78000 Banja Luka
Visina naknade: 0,9090 KM za jednu običnu (redovnu) akciju.
U skladu sa članom 438b stav 4) Zakona u sjedištu društva akcionarima je omogućen uvid u:
a) prijedlog odluke o prenosu akcija,
b) godišnje izvještaje društva za tri pretlodne poslovne godine,
c) pisani izvještaj otkupioca iz člana 438b stava 2. Zakona i
d) izvještaj revizora o nezavisnoj reviziji primjerenosti visine novčane naknade.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja,a za njenu realizaciju zadužuju se stručne službe društva.


Predsjednik Upravnog odbora

 Prečice: MCDC