Premium finance a.d. Banja Luka saziva 11. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Premium finance a.d. Banja Luka

Broj: 03-18-22/24
Datum: 25.03.2024. godine

Na osnovu članova 304. i 434. stav 1. tačka b) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 31. Statuta „Premium Finance" akcionarskog društva, Upravni odbor na 27. sjednici održanoj dana 25.03.2024. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

ODLUKU O SAZIVU
11. (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
(koja će se održati dana 10.04.2024. godine (srijeda) na adresi sjedišta društva:
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka, sa početkom u 11.00 časova)


Član 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa 10. (vanredne) sjednice Skupštine Društva
5. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
6. Tekuća pitanja

Član 2.

Klasa akcija, ukupan broj akcija koje o odluci glasaju, kao i većina koja je potrebna za donošenje odluka iz prethodnog člana prikazani su u sljedećoj tabeli (tabela u prilogu).
Glasanje na skupštini akcionara se vrši javno, dizanjem ruke.

Član 3.

Ako se 11. (vanredna) sjednica Skupštine akcionara Društva ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 11.04.2024. godine (četvrtak) sa početkom u 11.00 časova.
Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.

Član 4.

Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari iz člana 275. stav 2. Zakona o privrednim društvima mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.
Prijedlog iz stava 2. ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.
Prijedlog iz st. 2. i 3. ovog člana koji se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Akcionar iz stava 2. ovog člana ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova.
Ako Upravni odbor akcionarskog društva propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara u skladu sa stavom 2. ovog člana, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Član 5.

Svaki akcionar, u skladu sa statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 6.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 31.03.2024. godine. Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 8.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika.
Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište akcionarskog društva.
Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.
Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.
Direktor ili članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu ovog zakona.
Ako akcionar koji ima pravo glasa na skupštini prenese akcije na novog akcionara prije dana održavanja sjednice skupštine, a nakon dana utvrđivanja akcionara u skladu sa članom 277. Zakona o privrednim društvima, zadržava pravo učestvovanja na sjednici i pravo glasa.
Punomoćnik je dužan da obavijesti akcionare koji su mu dali punomoć o glasanju u skupštini.
Odgovornost punomoćnika akcionara za ostvarivanje prava glasa za akcionare u skladu sa stavovima 5. i 8. ovog člana ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti.
Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Član 9.

Ova Odluka će biti poslana svim akcionarima društva dana 25.03.2024. godine.


Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 08.00h do 16.00h u prostorijama Društva.


Predsjednik Upravnog odbora
Čedomir Babić

 


Prilog:
PRFN_saziv 11. vanredne SA.doc   69 KB - Latinica

Prečice: PRFN